RAJ JYOTISH BALARAM SHASTRI                                 MATRI SHADAK TANTRIK JYOTISH                                  RAJ JYOTISH BALARAM SHASTRI                                 MATRI SHADAK TANTRIK JYOTISH

Contact Information

Have Any Queries? Any Suggestions

Mailing Address

Durgapur Tara Maa Seva Sangha

Gopal Math, Main Road, Post- Oyaria, Durgapur, Pin- 713217

Email: info@balaramshastri.com

Email: tantrik2011@gmail.com

Mobile: +91 9434172452